Matt Cutts: Không có sự khác nhau giữa link qua redirect 301 và link thường

Cộng đồng SEO đều cho rằng Link thông qua redirect 301 sẽ không chuyển PageRank hoặc chỉ chuyển một phần. Tuy nhiên trong Video hôm qua Matt Cutts đã khẳng định rằng không có sự khác nhau giữa link qua redirect 301 và link thường.

“The amount of PageRank that dissipates through a 301 is currently identical to the amount of PageRank that dissipates through a link.”

“Hiện nay thì lượng PageRank tiêu phí qua 301 đúng bằng lượng PageRank tiêu phí qua link”

Như vậy chúng ta cần thay đổi lại quan điểm về link thông redirect 301.

Toàn văn video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *