Monthly Archives: August 2010

Google hiển thị nhiều hơn số kết quả từ một domain

Friday, August 20, 2010 at 9:40 AM

Hiện nay chúng tôi tiến hành một thuật toán sắp xếp mới cho phép người dùng tìm thấy nhiều kết quả hơn với một website. Với những queries tìm kiếm nhấn mạnh về một doamin, ví dụ [exhibitions at amnh] chúng tôi sẽ hiển thị thêm nhiều kết quả tương ứng với site:

Continue reading

Video sitemaps: vấn đề về thẻ location

Nếu bạn muốn đưa thông tin về một video vào sitemap hoặc mRSS bạn phải đưa ra thông tin địa chỉ của video. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng thẻ video:player_loc hoặc video:content_loc. Đối với trường hợp đưa vào mRSS thì dùng các thẻ media:player hoặc media:content. Chúng tôi cần những thông tin này để xác thực video của bạn thực sự tồn tại trên URL của bạn, từ đó chúng tôi sẽ lấy dữ liệu từ video đó để tiến hành sắp xếp. Nếu không có một trong những thẻ trên chúng tôi sẽ không thể xác thực video và sitemap/mRSS đó sẽ không được crawl. Để tránh nhầm lẫn, hay xem chi tiết các thẻ

Continue reading